عشق

 

حذر از عاشقی

ای دل تو را نگفتم کز عاشقی حذر کن         بگذار نیکوان را وز مهرشان گذر کن

       چون روی خوب بینی دیده فراز هم نه         چون تیر عشق بارد شرم و خرد سپر کن

 فرمان من نبردی فرجام خود نجستی           پنداشتی که گویم هر ساعتی بتر کن

      اکنون به صبر کردن ناید مراد حاصل         زین چاره باز مانی رو چاره ی دگر کن

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٦ - عاشق